Małopolski Przełom Wisły

Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny

Opis obiektu: Małopolski Przełom Wisły

Atrakcyjny turystycznie mezoregion, o charakterze dolinnym, ciągnący się przez przeszło 80km.

Małopolski Przełom Wisły rozciąga się on od Annopola do Puław. Ma około 80 km długości oraz od 1.5 do 10 km szerokości. Dno doliny Wisły na tym odcinku znajduje się na wysokości od 115 m n.p.m. do 135 m n.p.m. Małopolski Przełom Wisły leży między Wyżyną Lubelską na wschodzie a Równiną Radomską i Przedgórzem Iłżeckim na zachodzie. Obecnie wysokość zboczy doliny dochodzi do 60-80 m ponad poziom rzeki. Zbocza są dość strome i wymodelowane w warstwach okresu kredowego. W kredzie (era mezozoiczna) na omawianym terenie istniało morze, w którym żyły różne zwierzęta i rośliny. Umierając opadały na dno zbiornika. Tak powstały skały wapienne. Po ustąpieniu morza kredowego, w trzeciorzędzie rozpoczyna się proces kształtowania krajobrazu. Pod koniec trzeciorzędu (w pliocenie, ok. 3mln lat temu) tworzy się przełom Wisły przez wyżyny środkowopolskie. Powstanie przełomowego odcinka Wisły przez pas wyżyn nastąpiło w wyniku ruchów dźwigających i związanej z tym wzmożonej erozyjnej działalności rzek. Skały kredowe stopniowo ulegają erozji rzecznej. Dlatego wraz z dźwiganiem się pasa wyżyn dochodziło do stopniowego wcinania się rzek w podłoże.

Kazimierz Dolny – Małopolski Przełom Wisły obejmuje fragment doliny rzeki Wisły, między Józefowem, a Kazimierzem, wraz z jej naturalnym korytem o długości 36 km. Cały obszar ostoi, wraz z przylegającymi do Wisły terenami, zajmuje obszar 6418,8 ha. Teren ten ma bardzo charakterystyczną rzeźbę. Wisła z bardzo stromymi brzegami tworzy liczne, malownicze meandry oraz różnej wielkości i wysokości wyspy. Ostoję małopolską zajmują różnorodne siedliska. Znaczną, bo aż 1/3 obszaru obejmują same wody, tereny piaszczyste to zaledwie kilka procent, a połacie pokryte niską roślinnością, takie jak: łąki, wrzosowiska i pastwiska zawładnęły prawie połową opisywanej powierzchni. Małopolski Przełom Wisły to przede wszystkim królestwo ptaków. Piaszczyste łachy są domem dla wielu par sieweczek rzecznych i obrożnych, kilku par rzadkich na śródlądziu ostrygojadów, a także sporej populacji delikatnie zbudowanych rybitw białoczelnych.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.